Struibrieve-aksje fan 'Sis Tsiis' by ôftraap kampanje

ferkiezings Provinsjale Steaten

NS haadstasjon Ljouwert 25 febrewaris 2019

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

Sytze leit oan de PVV út wat der oan it taalbelied skeelt
Piter wikselet struibrieven út mei Sander de Rouwe (CDA) en Michiel Schrier (SP)
Dat eltsenien it mar wit!
Ed en Sytze binne klear foar de aksje en Nynke is yn oantocht
Hastich, hastich, mar Pier bliuwt in beaken fan rêst yn in stream fan minsken
Guon reizigers wolle wol efkes yn petear
It gie nei alle tinken net oer it taalbelied, want hjir koe noch wol lake wurde
Pier wiist de ChristenUny it paad: tsjin de stream yn.
It wurdt tiid om de buorden te fersetten.
Sytze en de kommissaris, Arno  Brok, prate efkes by.
Pier op in strategysk plak
Nynke en Ed weitsje oer de haadyngong

-- Fan de aksjefierders ûntbrekt allinne Geart noch op de foto's. Dat komt om't hy dy allegearre makke hat. In kreaze reportaazje Geart, betanke!


Wolle jo reagearje op dizze side? Brievebus

Stride jo ek mei?